Skip links

Firewall i Sinjalizimit SMS

Në Infotelecom, ne ofrojmë një zgjidhje gjithëpërfshirëse të Firewall-it të sinjalizimit SMS, e krijuar për të mbrojtur operatorët e rrjeteve celulare (MNO) dhe operatorët e rrjeteve virtuale celulare (MVNO) nga sulmet dhe dobësitë e bazuara në sinjalizim. Sistemi ynë i avancuar i murit të zjarrit monitoron dhe mbron trafikun sinjalizues, duke siguruar integritetin dhe sigurinë e infrastrukturës SMS.

Karakteristikat kryesore të Firewall-it tonë të sinjalizimit SMS:

PARANDALIMI I SULMEVE TË SINJALIZUARA

Firewall-i ynë përdor algoritme të sofistikuara dhe motorë të bazuar në rregulla për të zbuluar dhe parandaluar sulmet e sinjalizimit si mashtrimi i SMS-ve, vërshimi i SMS-ve dhe manipulimi i sinjaleve. Duke analizuar dhe filtruar trafikun e sinjalizimit në kohë reale, ne sigurojmë integritetin dhe besueshmërinë e rrjetit SMS.

ZBUTJA E VULNERABILITETIT

Firewall-i ynë i sinjalizimit SMS identifikon dhe adreson dobësitë e mundshme në protokollin e sinjalizimit, duke siguruar mbrojtje proaktive kundër shfrytëzimit dhe përpjekjeve për akses të paautorizuar.

MONITORIMI DHE ANALIZA E TRAFIKUT

Fitoni njohuri të vlefshme në modelet e trafikut sinjalizues, duke lejuar analiza të thella dhe identifikim proaktiv të aktiviteteve të dyshimta. Kjo mundëson reagim të shpejtë dhe zbutje ndaj kërcënimeve të mundshme.

KONTROLLIN INTELIGJENT RUTING

Me Firewall-in tonë të sinjalizimit të SMS-ve, mund të ushtrosh kontroll të hollësishëm mbi drejtimin e trafikut të SMS-ve, duke siguruar që të dërgohen vetëm mesazhe legjitime ndërsa bllokon trafikun e dyshimtë ose keqdashës.

PAJTUESHMËRIA ME RREGULLAT

Zgjidhja jonë është në përputhje me rregulloret përkatëse të industrisë, duke siguruar respektimin e udhëzimeve dhe standardeve ndërkombëtare, të tilla si IR.71 dhe IR.73 të GSMA, të cilat ofrojnë rekomandime për sigurinë e sinjalizimit SMS.

SIGURIA E ZGJERUAR E RRJETIT

Mbroni infrastrukturën e SMS-ve nga sulmet e bazuara në sinjalizim, duke mbrojtur rrjetin tuaj dhe pajtimtarët nga aktivitetet mashtruese dhe përpjekjet për akses të paautorizuar.

ZBULIMI PROAKTIV I KËRCËNIMIT

Përdorni aftësitë tona të përparuara të monitorimit për të zbuluar dhe zbutur dobësitë e sinjalizimit dhe aktivitetet e dyshimta në kohë reale, duke siguruar besueshmërinë dhe integritetin e përgjithshëm të rrjetit SMS.

EFIÇENCA E PËRMIRËSUAR OPERACIONALE

Optimizoni performancën e rrjetit dhe efikasitetin operacional duke menaxhuar dhe kontrolluar në mënyrë efikase drejtimin e trafikut SMS përmes mekanizmave inteligjentë të filtrimit dhe rrugëtimit.

PËRPUTHSHMËRIA ME RREGULLAT

Demonstroni pajtueshmëri me rregulloret dhe udhëzimet e industrisë, duke krijuar besim midis abonentëve dhe palëve të interesuara duke përmbushur standardet ndërkombëtare të sigurisë.

Zgjidhni Infotelecom SHPK si partnerin tuaj të besuar për zgjidhjet e SMS Signaling Firewall dhe na lejoni të fuqizojmë biznesin tuaj me një infrastrukturë të fuqishme dhe të sigurt SMS. Së bashku, ne mund të sigurojmë integritetin e trafikut tuaj të sinjalizimit, të mbrojmë kundër sulmeve me qëllim të keq dhe të ofrojmë një mjedis të sigurt mesazhesh për abonentët tuaj.