Skip links

Terms

Oferta Referencë e Interkoneksionit (RIO)

INFO-Telecom ka botuar në faqen e saj zyrtare të Internetit Ofertën Referencë të Interkoneksionit hartuar ne perputhje me Rregulloren Nr. 19, date 14.06.2010 per “Aksesin dhe Interkoneksionin” miratuar me Vendimin Nr.1373, datë 10.09.2010 të Këshillit Drejtues të AKEP.

Oferta Referencë e Interkoneksionit përcakton kriteret dhe procedurat për rregullimin e marrëdhënieve të interkoneksionit ndërmjet INFO-Telecom si Ofrues i Interkoneksionit dhe Operatorit Përfitues në lidhje me shërbimet dhe fasilitetet shoqëruese të interkoneksionit.

(Së Shpejti)

COMPANY NEWS